การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรถจักรนครราชสีมา 1
20 วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567   
ขบวนรถ พขร.1 ชค.1 หมายเหตุ.
ช.7 รส.00.00น.-08.00น./ ช่วยงาน ช.7 รังษี       จักรพงษ์     0 ขบวนรถ       พขร        ชค
ช.7 รส.16.00น.-24.00น./ ช่วยงาน ช.7 เดชา ร       วิษณุ        
                   
เลื่อนรถจักร รส.07.30น.-15.30น. กุศล       ธนิต        
เลื่อนรถจักร รส.14.00น.-22.00น. ปรีชา ช       จักรภพ      
สับเปลี่ยน รส.00.00น.-08.00น. สาคร       ทวิช        
สับเปลี่ยน รส.08.00น.-16.00น. กฤษฎา       เนรมิตร        
สับเปลี่ยน รส.16.00น.-24.00น. เหนือ ประวิทย์ พ       ชานนท์       สีพื้นเหลือง = ทับขบวน
สับเปลี่ยน รส.16.00น.-24.00น. ใต้ บุญเรือง       ชานนท์        ตัวอักษรสีแดง = พขร.แทน ชค. 
                 
ข.21 รส.-อน. วิชัย ค       คงกฤช       รส.ออก 10.11 น. อน.ถึง 14.00 น.
สัปเปลี่ยนที่ อน.05.00-13.00 น. นิคม       สนั่น        
ข.22 อน.-รส. โยธิน       วรายุทธ์       อน.ออก 14.50 น. รส.ถึง 18.36 น.
ข.71 (1) รส.-สร พิศาล       ชรินทร์       รส.ออก 14.43 น. สร.ถึง 17.08
ข.72 (2) สร.-รส. ศรวัส       อดุลย์       สร.ออก 07.49 น. รส.ถึง 10.03 น.
ข.71(2)รส.-สร.-อน สมชาติ       วีระโชค       รส.ออก 14.43 น. อน..ถึง 19.50 น
สับเปลี่ยน อน.13.00-21.00 น. อำนาจ ศ       นริศ        
ข.426(1) อน.-ลช.-รส. ทวีศักดิ์       นฤดม       อน.ออก 12.35 น. ลช.ถึง 15.35 น.
ข.233 รส.-สร.-ลช. สมภพ อ       สุระศักดิ์       รส.ออก 17.00 น. ลช.ถึง 20.41 น.
ข.426(2) ลช.-รส. ศุภจักร       พรเทพ ท       ลช.ออก 15.37 น. รส.ถึง 18.25 น.
ข.415(1) รส.-ขอ. บรรจบ       สังคม       รส.ออก 06.20 น. ขอ.ถึง 09.27 น.
ข.416(2) ขอ.-รส. ดุสิต       ประพัฒน์       ขอ.ออก 07.50 น. รส.ถึง 10.55 น.
ข.415(2) รส.-ขอ.-นค./ดท.ข.418 นค.-รด. สุระชัย บล       สหรัฐ       รส.ออก 06.20 น. นค.ถึง 12.05 น.
ข.416(1) รด.-ขอ.-รส. ยงยุทธ พ       ธณกร       นค.ออก 07.30 น.นค. ถึง 10.15 น.
                  รด.ออก 05.55 น. ขอ.ถึง 07.47 น.
ข.417(1) รส.-ขอ. เชวงศักดิ์       กิตติศักดิ์ ช       รส.ออก 15.55 น. ขอ.ถึง 19.00 น.
ข.418(2) ขอ.-รส. จิราวัฒน์       เอกชัย       ขอ.ออก 15.33 น. รส.ถึง 18.35 น.
      วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567      2
ข.417 รส.-ขอ.-รด.(เวร 2) ประพนธ์       คม       ขอ.ออก 10.14 น นค.ถึง 14.35 น.
ดท.ข.415 รด.-นค./ข.418(1) นค.-ขอ.-รส. องอาจ       ศราวุธ จ       นค.ออก 15.20 น.ขอ.ถึง 18.31 น.
                  นค..ออก 12.55 น.ขอ.ถึง 15.27 น.
ข.419(1) รส.-ลช. ตติยสิงห์       บุญเลิศ       รส.ออก 11.15 น. ลช.ถึง 13.52 น.
ข.425 ลช.-อน. กิตติกุล       ภาณุวัฒน์       ลช.ออก05.30 น. อน.ถึง 08.30 น.
ข.72(1) อน.-สร.-รส. ชาญชณัฏฐ์       วงศกร       อน.ออก 05.40 น. รส.ถึง 10.03 น.
ข.419(2) รส.-ลช.-อน. คำนึง ส       วิรัช       รส.ออก 11.15 น. อน.ถึง 16.45 น.
ข.422 อน.-ลช. ธัชพงศ์       วัฒชัย       อน.ออก 15.15 น. ลช.ถึง 18.15 น.
ข.424 ลช.-รส. อรรณพ       วีระโชค       ลช.ออก 07.13 น. รส.ถึง 09.50 น.
ข.421 รส.-ลช พิทยา       สมพร พ       รส.ออก 06.10 น. ลช.ถึง 08.53 น.
ข.423 รส.-สบ./ข.424 สบ.-ลช คำนวน       อุกฤษฎ์ ผ       ลช.ออก 04.40 น. ลช.ถึ. 07.12 น.
ข.234 ลช.-สร.รส. สมัคร       อาชัญวิทย์       ลช.ออก 04.47 น. รส.ถึง 08.12 น.
ข.427(1) รส.-ลช. สุรชัย ล       จิรศักดิ์       รส.ออก 14.20 น. ลช.ถึง 17.11 น.
ข.421 ลช.-อน. พิษณุรักษ์       ณัฐวุฒิ ท       ลช.ออก 08.55 น. อน.ถึง 12.15
ข.428 อน.-ลช.-รส. สุรชัย ล       ชิติพัทธ์       อน.ออก 06.20 น. ลช. ถึง 09.13 น.
ข.427(2) รส.-ลช.-อน. บุญชัย       ชิติพัทธ์       รส.ออก 14.20 น. อน.ถึง 20.15 น.
ข.420 อน.-ลช. วินสันติ์       สุธีร์       อน.ออก 18.10 น. ลช.ถึง 21.10 น.
ข.428(2) ลช.-รส. กิตติ พ       ชรินทร์       ลช.ออก 09.15 น. รส.ถึง 11.45 น.
ข.429 รส.-วญ. รัฐพล       กิติศักดิ์ จ       รส.ออก 17.55 น. วญ.ถึง 19.25 น
ข.430 วญ.-รส. สุธิพงษ์       ปฏิมากร       วญ.ออก 05.50 น. รส.ถึง 07.20 น.
ข.431 รส.-ขอ. ณรงค์เดช       สราวุธ       รส.ออก 08.29 น. ขอ.ถึง 11.30 น.
ข.432 ขอ.-รส. วิสูตร       ธนา       ขอ.ออก 14.30 น. รส.ถึง 17.32 น.
ข.518 รส.-หล./ดท.รถยนต์ หล.-กค. พัฒน์พงษ์       วัชรพงษ์ พ       รส.ออก 11.38 น. หล.ถึง 15.25น.
ดท.รถยนต์ กค.หล./ข.517 หล.-รส. เจตธพันธ์       ปรีชา พ       หล.ออก 11.10 น. รส.14.20 น.
ข.517 รส.-ขอ. สุรนาถ       อติชาติ       รส.ออก14.30น. ขอ.ถึง 18.36 น.
ข.518 ขอ.-รส. อนุรักษ์ จ       ประยุทธ์       ขอ.ออก 08.05 น. รส.ถึง 11.28 น.
ดท.ข.415 รส.-ขอ./ข.517 ขอ.-รด. สุรัตน์ ผ       อานนท์ ช       ขอ.ออก 19.25 รด.ถึง. 23.25 น.
สำรอง ที่ รด. ขันติ       สมภพ ป        
ข.518 รด.-ขอ./ดท.ข.418 ขอ.-รส. สมปอง       ยุทธนา อ       รด.ออก04.20 น. ขอ.ถึง07.21 น.
      วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567      3
ข.519/ดท.ข.417 รส.-ขอ.-รด.                 รส.ออก 00.05 น. ขอ.ถึง 04.46 น.
ข.520 รด.-ขอ./ดท.ข.134 ขอ.-วญ.                 รด.ออก 11.35 น. ขอ.ถึง 14.14 น.
ดท.ข.430 วญ.-รส.                  
                   
ดท.ข.417 รส.-ขอ.       งดเดิน         ขอ.ออก 04.49 น. รด.ถึง 09.35 น.
ข.519 ขอ.-รด./ดท.ข.418 รด.-ขอ.                  
ข.520 ขอ.-รส.                  
                   
ข.527 รส.-ลช.       งดเดิน         ลช.ออก 06.00 น. รส.ถึง 09.07 น.
ข.528 ลช.-รส. ณัฐพล       อนุสิทธิ์        
ดท.ข.421 รส.-ลช./ข.527 ลช.-อน.       งดเดิน         ลช.ออก 17.25 น. อน.ถึง 23.00 น.
ดท.ข.428 อน.-รส. ชาญ       สุระศักดิ์        
ข.528 อน.-ลช./ดท.ข.136 ลช.-รส.  ฉัตรชัย       พงษ์พันธ์       อน.ออก 01.00น. ลช.ถึง 05.50 น
                   
ดท.ข.415 รส.-วญ./ข.531 วญ.-าญ.-ขอ.       งดเดิน         วญ.ออก 20.09 น. ขอ.ถึ. 22.50 น.
ข.532 ขอ.-าญ.-วญ.                 ขอ.ออก11.05น. วญ.ถึ. 13.53น.
ดท.ข.430 วญ.-รส.                  
                   
ข.541 รส.-ลช       งดเดิน         รส.ออก 06.30 น. ลช.ถึง 11.14 น.
ข.542 ลช.-รส. พร้อม       ธีระ       ลช.ออก0.23 น. รส.ถึง. 04.42 น.
ดท.ข.427รส.-ลช. ฉัตรชัย       พงษ์พันธ์        
ข.541 ลช.-อน/ดท.ข.140 อน.-มช.                 ลช.ออก 11.17 น. อน. 16.05น.
ดท.ข.421รส.-อน./ข.542 อน.-ลช.       งดเดิน         อน.ออก18.25 น. ลช.ถึง 23.27น.
ดท.ข.136 ลช.-อน. ปรีชา ช       บุญส่ง        
                   
ข.552 รส.-กค. สุรเชษฐ์       พรเทพ จ       รส.ออก 07.15น. กค.ถึง10.55 น.
ข.551 กค.-รส ประภาส       พนาดร       กค.ออก 04.15น. รส.ถึง 8.10 น.
ข.551 รส.-หโ. สุรศักดิ์       สมหมาย       รส.ออก8.35น. หโ.ถึง09.45น.
ข.552 หโ.- รส. พรศักดิ์       นิภาส       หโ.ออก05.32น. รส.ถึง06.45น.
      วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567      4
ดท.ข.427 รส.-ลช       งดเดิน          
ข.551 ลช.-อน                  
ข.552 อน.-ลช./ดท.ข.426 ลช.-รส.                  
                   
ดท.ข.417 รส.-วญ. ศรายุทธ       ธณกร        
ข.555 วญ.-ขอ. สุรัตน์ ช       อัษฎาวุธ       วญ.ออก05.58 น. ขอ.ถึง.07.44น.
ข.556 ขอ.-วญ/ดท.ข.432 วญ.-รส. นรเศรษฐ์       สิทธิศักดิ์       ขอ.ออก 00.05น.วญ.ถึง 01.58 น.
ดท.ข.417 รส.- ขอ. สุธิพงษ์       สุริยัณห์        
ข.555 ขอ.- นค. จินดา       อิสรา       ขอ.ออก07.51น. นค.12.15 น.
ข.556  นค.-ขอ ยุทธนา ช       สุริยา       นค.ออก19.30 ขอ.ถึง23.18น.
ดท.ข.416 ขอ.-รส. เจริญ ส       อาสาฬห์        
ด.430 วญ.-รส. ประพนธ์       คม        
ข.557 รส.-วญ.       งดเดิน         รส.ออก 21.12 น.วญ..ถึง 22.40น
ข.557 วญ.-ขอ./ข.558 ขอ.-รส                 ขอ.ถึง 02.40 ขอ.ออก 16.22น.รส..ถึง19.47น.
ดท.ข.415 รส.-ขอ./ข.557 ขอ.-สง.       งดเดิน          
ข.557 สง.-นค.                 ขอ.ออก 02.55 นค.ถึง05.55น.
ข.558 นค.-ขอ.                 นค.ออก 01.20 น.ขอ.ถึง 16.19 น.
                   
                   
                   
                   
                   
ข.133นค.-คำ/ข.148 คำ.-นค./ดท.ข.418 นค.-รส. สุขสวัสดิ์       จิรวัฒน์        
ข.148/147/134 นค.-รด.-คำ.-นค. สมัย       ปัญญา        
                   
                   
                   
                   
                   
2208 รส.-กค. วิรัตน์ ช       ฐิติพันธ์ ป       รส.ออก 10.25 น.
      วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567      5
ดท.ข.431 รส.-วญ. วงศ์วริศ       สุรชัย ค        
ข.559/ข.560 วญ.-ขอ.-วญ. สุภกิจ       ชัชวาล ป       วญ.ออก 00.01 น. ขอ.ออก.17.55น.
ดท.ข.416 วญ.-รส. ชวลิต       กิตติศักดิ์ ช        
ดท.ข.431 รส-ขอ. วัลลภ       รังสรรค์        
ข.559 ขอ-นค อัคคมนต์       โกมล       ขอ.ออก02.18น. นค.05.35 น.
ข.560 นค-ขอ สำราญ       สมชาย ข       นค.ออก14.00น. ขอ.ถึง17.36น.
ดท.ข.416 ขอ.-รส. เดช ม       กรกฎ        
ข.2241/2242/2243/2244 นค.-ลล.-นค. ชยพล       สยาม        
ข.2245/2246/2247/2248 นค.-ลล.-นค. ชยพล       สยาม        
ข.597 รส.กโ./ข.598 กโ.-รส. วโรภาส       บูรณ์พิภพ       รส.ออก13.44น.รส.ถึง 15.36 น.
ข.598 รส.-กค. ชัชพล       อาสาฬห์       รส.ออก15.46 กค.ถึง 19.00น.
ข.597 กค.-รส. ชัชวาล น       จตุรงค์       กค.ออก08.53.น. รส.ถึง.13.34 น.
สำรองที่ รส.00.00-08.00น. ยงยุทธ ต ทองหล่อ วงศ์วริศ วัลลภ ศรัณย์ ฤทธิพร สุรชัย ค    
สำรองที่ รส.08.00-16.00น. หิรัณย์ ณัฐฑวุฒิ จ จรินทร์   ศรอนันต์ ศตวรรษ      
                   
                   
                   
สำรองที่ รส.16.00-24.00น. เดช ม เจริญ ส ชาญ บุญส่ง คงศักดิ์ กรกฎ      
ช่วยงานธุระการ มงคล ส       จักรภัทร       ช่วยงานธุระการ
ช่วยงาน ม.ประกาศ                 ช่วยงาน ม.ประกาศ
ช่วยงาน หน่วยซ่อมฯ                 ช่วยงาน หน่วยซ่อมฯ
ช่วยงาน หน่วย 10 อน. / พตร.รด. มงคล ว ธีระชาติ ธวัชชัย   ประทีป       ช่วยงาน พตร.วญ.
ช่วยงานหน่วยพัสดุ วิมล ทองเหรียญ     ศะรินทร์       ช่วยงานหน่วย 10 อน.
ดำเนินงานสหภาพ 19-23 ทวีชัย                
                   
                   
                   
                   
      วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567      6
พักผ่อนประจำปี                 พักผ่อนประจำปี
พ.18-22 สมชาย ว       ศุภชัย       พ.18-22
                   
                   
                   
หยุด มติ ครม.                   หยุด มติ ครม. 
                   
                   
          นพดล       ป.19-20
                   
                   
หยุด 6 แสงอรุณ       บุญฤทธิ์ กิตติกรณ์ จิรทีปต์ ฐิติพันธ์ จ  
                   
หยุด 7 สุพจน์ ภานพ     สงกรานต์ ชาญชัย      
                   
                   
                   
หยุดประเพณี อารมณ์       ทศพล       หยุดประเพณี
                   
รายงานประจำเดือน พ.ค. พขร. เบอร์โทรพนักงานรถจักร รายงานประจำเดือน เม.ย. พขร. รายงานประจำเดือน พ.ค. ชค.
  รายงานประจำเดือน เม.ย. ชค. ลิ้งค์ทำการ เริ่ม 01 ม.ค.67
พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7 ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ รวมพนักงานทั้งหมด  
หมวดประกาศ     เวลา 16.00 น.-8.00 น.    โทร.044 274560  ภายใน 842-625 พขร. 101 101  
ที่ทำการ ช.7        เวลา 16.00 น.-8.00 น.    โทร.044 274560  ภายใน 842-569     (นายศุภฤกษ์ อาจหาญ)
เบอร์อื่นๆ     เบอร์ภายใน พ.รถจักร6  พ.รถจักร5 ตารางพัก ชค. 86 86 ช.สรจ.รส.
          รวม   187  
ประกาศ ก.ย.66 ประกาศ ต.ค. 66 ประกาศ ม.ค. 67 ประกาศ เม.ย. 67 ประกาศ ก.ค. 67  
  ประกาศ พ.ย. 66 ประกาศ ก.พ. 67 ประกาศ พ.ค. 67    
ตัวอย่างเบิกเบี้ยเลี้ยง /กม. ประกาศ ธ.ค.66 ประกาศ มี.ค.67 ประกาศ มิ.ย. 67